Jak víme, že to funguje?

Dopad projektu je vyhodnocován pomocí kombinace kvalitativních (fokusní skupiny složené z učitelů a individuální rozhovory s pedagogy) a kvantitativních metod (dotazníkové šetření mezi dětmi a jejich učiteli).

Dotazníkové šetření probíhá v cílové skupině (tj. mezi dětmi) ve třech vlnách (před intervencí, bezprostředně po intervenci a s několikaměsíčním odstupem po jejím skončení).

Cílem je změřit u dětí změny týkající se:
1. hodnot spojovaných s „podnikavým duchem“
2. preferencí ohledně budoucího zaměstnání.
Analyzována je též distribuce těchto změn napříč různými skupinami dětí (děti s dobrým vs. špatným prospěchem, chlapci vs. dívky apod.).
V rámci projektu bude do šetření zapojeno několik tisíc dětí z intervenční i kontrolní skupiny.