Na Národní setkání učitelů zapojených do projektu Učíme se podnikavosti, které proběhlo začátkem listopadu v pražském Impact Hubu, dorazil i speciální host z Velké Británie – James Prideaux z organizace Enabling Enterprise, která se prostřednictvím své metodiky Skills Builder věnuje rozvoji měkkých dovedností u žáků a studentů ve věku od 4 do 18 let.

Tato organizace byla založena v roce 2009 v Anglii učiteli a dalšími odborníky ve vzdělávání s cílem budovat základní měkké dovednosti žáků, které pomáhají dále rozvíjet osobnost každého člověka. Jedná se o dovednosti, které jsou univerzální, snadno přenositelné a využitelné v jakékoliv práci. Nejde tedy o znalosti, které si člověk zapamatuje a má je spojené s konkrétním předmětem, ale základní měkké dovednosti, na kterých mohou stavět ostatní znalosti.

Národní setkání učitelů zapojených do projektu Učíme se podnikavosti

V metodice Skills Builder se konkrétně jedná o osm oblastí, které byly definovány ve spolupráci s odborníky, zaměstnavateli a školami jako základní a podstatné pro využití v dalších etapách života:

1. Schopnost naslouchat ve smyslu získávání, uchovávání a zpracovávání informací nebo myšlenek:

2. Prezentační dovednosti, jejichž je cílem rozvoj ústního přenosu informací či myšlenek

3. Schopnost řešit problémy – zde se jedná o schopnost nalézt řešení komplexních situací nebo výzev

4. Kreativní myšlení, jehož cílem je zapojení představivosti a vymýšlení nových nápadů

5. Pozitivní nastavení ve smyslu použití takové taktiky a strategie, která povede k překonání komplikací a k dosažení stanovených cílů

6. Cílevědomost – zde se jedná o schopnost nastavit si jasné, dosažitelné cíle a navrhnout funkční cestu k jejich dosažení

7. Vůdčí schopnosti, které lze definovat jako podporu, povzbuzování a motivaci ostatních k dosažení společných cílů

8. Týmová práce, kde se jedná o spolupráci s ostatními na dosažení společného cíle

Grafické zpracování rozvíjených dovedností a schopností

V současnosti je do programu Skills Builder zapojeno přes 800 partnerských organizací, 10 000 učitelů a dalších odborníků a přes 200 000 studentů je podle něj vyučováno. V českém prostředí prosazuje principy této metodiky Schola Empirica, která přeložila Rámcový program Skills Builder.

Bariéry ve výuce dovedností vedoucích k podnikavosti a jak jim čelit

Na Národním setkání učitelů zapojených do projektu Učíme se podnikavosti se diskutovalo o tom, jaké shledávají učitelé bariéry ve výuce dovedností potřebných k podnikavosti. Jako jeden z hlavních problémů identifikovali, že sami tyto dovednosti nemají. S podobným problémem se setkávají i v Anglii, kde učitel často nemá problém prezentovat před skupinou dětí, ale bojí se prezentovat před dospělými. Další problém, učitelé vidí v množství informací, které dětem předávají na úkor zmiňovaných dovedností a v nejistotě, jak přizpůsobit výuku těchto dovedností věku studenta.

Náhled jedné z dovedností Rámcového programu Skills Builder

Program Skills Builder je určen žákům a studentům ve věku od 4 do 18 let. Pro každou z dovedností existuje konkrétní rámec o patnácti krocích, přičemž Krok 0 je určen nejmladším dětem. Např. u Schopnosti naslouchat je cílem Kroku 0, aby dítě dokázalo ostatní chvíli poslouchat. Každý krok má zároveň vysvětlení pro učitele, tedy za úspěšně zvládnutý Krok 0 lze považovat, když žáci s potěšením poslouchají příběhy a vhodně na ně reagují. První kroky této dovednosti obecně obsahují naslouchání a reagování vždy pouze na jednoho člověka. Cílem celého rámce je, aby student opouštěl vzdělávací systém se schopnostmi alespoň na úrovni Kroku 13–15.

V případě schopnosti naslouchat tak jde o to, aby žák uměl kriticky zhodnotit úspěch řečníka v různých kontextech. Z průzkumů provedených organizací Skills Builder vyplývá, že studenti ve věku osmnácti let obvykle opouštějí školu s dovednostmi na úrovni mezi Kroky 9 a 10, což představuje nedostatky především v kritické analýze řečníkova projevu a jeho postojů či v identifikaci zásadních témat a problémů.

Rámcový program Skills Builder s popisem postupu u jednotlivých dovedností

Rámcový program Skills Builder (v češtině) a databáze Skills Builder Hub (zatím v angličtině) jsou uceleným zdrojem a významným pomocníkem učitelů při rozvoji praktických a přenositelných dovedností u žáků, studentů ale i jich samotných. Zatímco Rámcový program slouží jako základní přehled, o jaké schopnosti a dovednosti se jedná, jakým způsobem o nich přemýšlet, a především čeho by žáci a studenti měli dosáhnout, Skills Builder Hub nabízí velké množství inspirace v podobě projektů, aktivit a výukových materiálů. Pro každou úroveň dovednosti existuje průvodce, jak přesně ji učit, procvičovat, posilovat a hodnotit. Cílem je, aby měkké dovednosti nemusely být vyučovány zvlášť, ale mohly být začleněny do běžné výuky. Učitelé by s touto výraznou pomocí měli být schopni překonat bariéry, které sami identifikovali.

Webové rozhraní Skills Builder Hub

Základní principy práce s metodikou Skills Builder

Práce se Skills Builder vychází z šesti základních principů:

1. V jednoduchosti je síla

2. Začněte včas a nepolevujte

3. Sledujte výsledky

4. Zaměřte se

5. Dovednosti pravidelně procvičujte

6. Uvádějte příklady ze života

(1) Skills Builder můžete ve výuce začít používat prakticky ihned. Nejprve si přečtěte Rámcový program Skills Builder, vytiskněte a vyvěste si plakáty, které vám i vašim studentům budou neustále připomínat dovednosti, které se snažíte rozvíjet. Všichni učitelé by měli používat stejné termíny při popisování základních dovedností, tak aby všichni věděli, jaké základní dovednosti budujete.

(2) Výuku podle programu Skills Builder je možné zahájit v jakémkoliv věku, stejně jako u čtení a psaní je však vhodné začít co nejdříve a postupně dovednosti rozvíjet. Není potřeba, aby s programem Skills Builder začala celá škola. Pro začátek stačí mít dva učitele, které téma podnikavosti a měkkých dovedností zajímá, efektivně metodiku využívají, pravidelně se setkávají a práci se studenty vyhodnocují (v tomto ohledu se dají výborně využít pravidelná setkání v rámci Centra kolegiální podpory).

(3) Zcela zásadní pro jakýkoliv pokrok je zpětná vazba a měření výsledků. Studenty pozorujte, všímejte si silných a slabých stránek, sledujte pokrok a podle toho se rozhodněte, jak postupovat dál (využít můžete prostředí Skills Builder Hub). Studenti zároveň mohou vyplňovat sebehodnocení v podobě tzv. Pasu dovedností (na obrázku).

Pas dovedností (zatím v angličtině)

(4 & 5) Při nácviku a budování dovedností je důležitá koncentrace na určitý úkol. K tréninku dovedností lze využít cvičebnice (v angličtině) na Skills Builder Hub, kde je jasný návod, jak konkrétní dovednost procvičovat podle úrovně studentů, jak o ní se studenty mluvit a změřit ji.

(6) Důležité je uvědomit si, že se nejedná o izolované dovednosti, proto by měly být neoddělitelnou součástí výuky, kde identifikujete, kdy a jaké dovednosti právě rozvíjíte. Pokud by se měkké dovednosti vyučovaly v rámci samostatného předmětu, studenti by mohli nabýt dojem, že se jedná o konkrétní učivo spíše než o univerzální přenositelné dovednosti. Proto využívejte Skills Builder i v mimoškolních aktivitách a ukazujte, že jednotlivé dovednosti jsou přenositelné, aby si studenti uvědomili, že se dají využít i jinak než v rámci výuky.

Prostředí k hodnocení dovedností žáků ve Skills Builder Hub

Projekt Učíme se podnikavosti výše zmíněné postupy rozvíjení dovedností metodiky Skills Builder reflektuje. V současné době připravujeme novou verzi pracovních listů, kde se dozvíte, které dovednosti dle této metodiky v konkrétním pracovním listu rozvíjíte. Pracovní listy 5. a 6. z okruhu Jednání s lidmi budou přímo vycházet z aktivit Skills Builder. S inovovanými pracovními listy, v kterých budou taktéž zapracovány připomínky spolupracujících učitelů, zveřejníme nejpozději v průběhu dubna 2020.

Nová verze pracovního listu vycházející z metodiky Skills Builder