V uplynulém měsíci proběhla Učitelská výzva. Učitelé z různých koutů republiky nám zaslali videa, jakým způsobem se popasovali s nenadálou situací po uzavření škol. Mezi 11 zaslanými příspěvky byly různé formy výuky a učitelé ukázali, že jsou skutečně kreativní. Ze zaslaných videí jsme se jich rozhodli ocenit 5 hlavní odměnou v hodnotě 5 000 Kč na nákup výukových pomůcek. Rádi bychom ocenili odvahu a snahu všech učitelů, kteří výzvu přijali. A proto i 6 zbývajících účastníků si na výukové pomůcky odnese odměnu v hodnotě 3 000 Kč. Níže se můžete podívat na pět námi vybraných videí s komentářem poroty, dále následují videa všech ostatní zúčastněných.

Pět videí s hlavní odměnou

Chemické výpočty pro 8. třídu – Látková koncentrace

Petr Curko, ZŠ Blatenská, Horažďovice                         

Jedná se o chemické výpočty pro 8. třídu základní školy, a to konkrétně v rámci tématu látková koncentrace. Smyslem tohoto bloku je procvičit si výpočty koncentrací, které se nám budou hodit pro míchání roztoků – ať už v chemii 9. ročníku, nebo při účasti v Chemické olympiádě. Na samotný úvod by si měli žáci vyřešit příklad přímo se mnou, čímž získají představu o postupu. V následné fázi pracuje každý dle svého optimálního tempa. Žák si poslechne zadání dalšího příkladu a snaží se počítat zcela sám. Po splnění úkolu si školák video pustí a krůček po krůčku si může ověřit, jestli pracoval správně, popřípadě ve které části udělal chybu. Videoformát má tu výhodu, že se v něm při nepochopení určitého bloku může žák vrátit o libovolný okamžik zpět. A co vlastně žák potřebuje? Tužku, papír, kalkulačku a periodickou soustavu prvků.

Komentář poroty:
Na zaslaném příspěvku oceňujeme zejména strukturovanost, názornost a přehlednost výkladu a to jak v její grafické podobě, tak její mluvenou část. Výklad je zarámován skvělým mluveným projevem pana učitele. Jako přidaná hodnota profesionálního výkladu je až nakažlivé nadšení pro probíranou látku.

Matematika – Finanční gramotnost

Jana Doležalová, ZŠ Smetanova, Vimperk

V rámci hodiny matematiky byli žáci rozděleni do dvou týmů a v aplikaci Flinga dostali za úkol ve dvou minutách napsat výhody a nevýhody debetní a kreditní karty. Následně žáci v týmech diskutují o správnosti jejich rozhodnutí. Cílem této aktivity je kromě rozvoje finanční gramotnosti i rozvoj měkkých dovedností jako vyjádření a obhájení vlastního názoru, schopnost řešit problém, týmová spolupráce a schopnost naslouchat druhým.

Komentář poroty:
Na zaslaném příspěvku oceňujeme zejména zapojení interaktivních nástrojů do přímé online výuky. Paní učitelka se zaměřuje na využití interaktivních nástrojů (Flinga, Kahoot), vede žáky ke vzájemné komunikaci a argumentaci při opakování probrané látky. Příspěvek je cenný zejména poukazem na možných rozvíjet měkké dovednosti i v on-line podmínkách.

Matematika – Zlomky

Jolana Šedová, ZŠ Glowackého, Praha 8

Cílem videa je vyvodit a zavést pojem zlomek. Žáci se seznámí s pojmem zlomek, dále s pojmy čitatel, zlomková čára a jmenovatel a následně s jejich funkcemi. Důležité je, aby žáci pochopili, že zlomek pracuje se stejně velkými (shodnými) částmi. Dále se děti učí, jak se zlomky zapisují a znázorňují. K demonstraci byly použity předměty denní potřeby, které žáci mají doma k dispozici. Hravou formou při on-line výuce žáci procvičovali čtení a zápis zlomků. Pomocí doma volně přístupných předmětů (papír, špejle, sirky, čokoláda…) také zlomky znázorňovali. Bylo třeba si kromě rekvizit připravit PS Matematika – E-Taktik, ke kterému mají děti přístup přes odkaz, fyzicky děti pracují s PS Zlomky (ALBRA), využila jsem i hravá online cvičení z aplikace Umíme matiku, ke kterým se děti také dostanou pomocí odkazu nebo sdílíme obrazovku.

Komentář poroty:
Na zaslaném příspěvku oceňujeme zejména aktivní přístup k výuce i přes omezené domácí podmínky. Paní učitelka zkombinovala tradiční způsoby výuky (papír, fixy), názorné pomůcky (chleba, nádobky) a nový způsob výuky (video).

Tělesná výchova – Sestava s rodinným příslušníkem a náčiním

Růžena Fialová a Martina Eichlerová, ZŠ Skálova Turnov

Cílem našich videí je přivedení dětí k fyzické aktivitě, pobavení a odreagování od výuky za počítačem. Mysleli jsme zároveň i na ostatní členy rodiny, které jsme do těchto činností zábavnou formou zapojili. První video je součástí pětidílné sady celé cvičební hodiny. Od zahřátí, protažení k hlavní části až po závěrečné posilování. Propojujeme v něm tanec s motorickými dovednostmi. Zároveň děti musí zmobilizovat nějakého člena ke spolupráci. Náčiní jsme vybrali tak, aby bylo dostupné všem v domácím prostředí. Další videa zde, zde a zde.

Komentář poroty:
Na zaslaném příspěvku oceňujeme zejména snahu povzbudit žáky k pohybu v době karantény, i přes to, že tělesná výchova nebyla prioritním téma online výuky na základních školách. Dalším aspektem je snaha zapojit v rámci aktivit také další členy domácnosti  a vytvořit tak příležitost ke společným pohybovým činnostem a aktivnímu trávení volného času.

Matematika – Úloha na počítání: Kůň pravěký

Eva Kotrčová, ZŠ V Zahradách, Beroun

Cílem tohoto videa bylo zopakovat s dětmi probíranou látku z učiva 2. a 3. třídy. Žáci se seznámí s různými cestami výpočtu slovní úlohy. Opakovanou látkou je sčítání a násobení. Pro názornost byla úloha z matematiky demonstrována na jejím hlavním hrdinovi – na koni. Video je pojato hravou formou. Jedním z hlavních cílů videa je udržení pravidelného kontaktu s paní učitelkou.  Výukové video si každý žák může spustit v  čase, který vyhovuje jemu a celkovému programu rodiny. Další videa zde, zde a zde.

Komentář poroty:
Na zaslaném příspěvku oceňujeme zejména nápaditost při propojování různých předmětů a pěkný herecký výkon paní učitelky. Paní učitelka kombinuje tradiční způsoby výuky (cvičebnice, kartičky) s praktickou demonstrací učiva v rámci venkovského prostředí (zahrada, pastvina).

Další ocenění

Anglický jazyk – Předložky pomocí metody Total physical response

Ivana Dušková, ZŠ TG Masaryka, Lomnice nad Popelkou

Video je určeno pro 5. a 6. ročník a jeho cílem je seznámit, připomenout dětem předložky místa pomocí TPR metody (total physical response). V další části videa je zadání úkolu, kdy děti mají napsat 8 vět podle toho kde umístím plyšovou hračku vzhledem ke krabici. Toto cvičení jim zábavným způsobem umožní použít a procvičit předložky místa. Věty mi děti posílají emailem pro kontrolu. Natáčím videa pro všechny ročníky s různou tématikou (AJ/OV) ,hodně se osvědčily komentáře vypracovaných gramatických cvičení – umožňují reflexi, práci s chybou, AHA efekt. U nižších ročníků je to hodně o zábavě a o tom, že vlastně vidí svou paní učitelku a že jsou s ní v kontaktu.

Český jazyk – Souhlásky na konci slov V, F

Monika Plachá, ZŠ Campanus, Praha

Cílem tohoto videa bylo vysvětlit dětem probíranou látku z učiva 2. třídy. Konkrétně souhlásky na konci slov V, F. Díky tomu, že jsou ve videu animované obrázky, je pro děti nová látka více atraktivní. Zároveň  je probíraná látka a mluvené slovo podpořeno také vizuálně, a proto mohou děti látku lépe pochopit. Zvolila jsem tuto formu výukového videa, protože mám ve třídě několik dětí, které nemohou v jeden určený čas využívat techniku a internet. Toto výukové video si každé dítě může spustit v čase, který vyhovuje programu celé rodiny. Videa ukládám jako neveřejná na kanál youtube.com. Dítě tak potřebuje pouze internet a přístup na Youtube.

Anglický jazyk – Shapes in the park

Michaela Mařáková a Vlaďka Němcová, ZŠ Dolní Břežany

Výuka AJ (cizího jazyka) v období karantény pro první stupeň základní školy vyžaduje audio, tj. orální propojení výuky s podporou videí pro správnou výslovnost a použití jazyka. Angličtina by právě v tomto období měla být pro děti hrou a inspirací. Video žáky aktivitou provází, a je i pro rodiče příjemné vidět „jak na to“. Video pomáhá dětem distanční „úkol“ vyřešit. Výuka cizího jazyka s podporou audio nahrávek a videonahrávek s dětskými aktéry přináší mnohé výhody. Mezi hlavní patří možnost opakování, propojení poslechu a konverzace s obrazem. Výuková videa připravujeme včetně pracovních listů, a to s interaktivním cvičením a návody/instrukcemi – v tomto období v anglickém i mateřském jazyce (viz. ukázka). Takto zpracovaný materiál děti nejen zaujme, ale motivuje je k vlastní kreativní činnosti, o čemž nás přesvědčila velmi pozitivní zpětná vazba rodičů i samotných dětí. Pracovní list a audionáhrávka.

Český jazyk – Číslovky

Tereza Jirásková, Lauderovy školy

Cílem výukového videa je představení další kapitoly nové látky českého jazyka. V tomto případě se jedná o slovní druh číslovky (numeralia). Materiál je určen žákům 6. třídy. Pro tvorbu videa byl využit exteriér, jelikož nabízel netradiční „pomůcky“, které se pro nastínění dané problematiky perfektně hodily. Myšlenka byla taková, že díky zachyceným objektům si děti látku lépe vštípí, jelikož se jedná o zcela netradiční formát výkladu. Náplň videa představuje první a druhou fázi výukové hodiny, tedy expozici a uvědomění. V její třetí části, tedy ve fázi reflexivní, je nutné do výukového procesu zapojit také žáky, aby došlo k potvrzení toho, že byla látka pochopena správně a k vyvrácení možných miskonceptů. Další video Staré pověsti české zde.

Prvouka – Zvířátka

Marcela Přibylová, ZŠ a MŠ Pražská, Znojmo

Zpracování videí a výukových videí je mým velkým koníčkem už několik let. V době distanční výuky a karantény jsem zpracovávala pro své žáky výuková videa. Cílem těchto videí bylo především potěšit děti v nelehké době, trochu je i rozveselit, pobavit, udržet kontakt, upevnit vzájemné vztahy a nenásilnou a hravou formou přimět děti ke zvídavosti, pozornosti a k touze poznávat nové věci a chtít se učit. Nenápadně připomenout učivo 2. ročníku a rozvinout o nové znalosti. Upevnit a rozvíjet vzájemnou spolupráci rodiny a školy, žáka a učitele.

Člověk a jeho svět – Pozorujeme živočichy na jaře

Andrea Tláskalová, ZŠ J. V. Sládka Zbiroh

Jedná se o specifickou formu “výukové lekce” a přípravy, aby to bylo smysluplné pro 3 děti ve studiu, o kterých dopředu nic nevíte, zároveň pro děti u obrazovek, o kterých také nic nevíte a ani nevidíte jejich reakce a zároveň pro širokou škálu rodičů s různým očekáváním a potřebou, stejně tak i u učitelů, kteří se na to dívají. Byla a je to pro mě obrovská výzva! Samotná lekce je zaměřená na pozorování živočichů na jaře, jak se chovat v přírodě pokud najdeme jejich mláďátka a poznávání jednotlivých ptáčků. Na závěr jsme se vyrobili ptáčky z papíru.


Učitelská výzva je realizována díky projektu Učíme se podnikavosti, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000560. Do projektu se můžete stále zapojit.